ข้อตกลงในการนำระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลไปใช้งาน


ในข้อตกลงต่อไปนี้ทางผู้พัฒนาและทีมงานขอใช้คำว่า
1. "ทีมงานผู้พัฒนา" แทน ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ และทีมงานผู้พัฒนา
2. "ท่าน" แทนผู้ขออนุญาตนำผลงานไปใช้ประโยชน์
3. "ระบบ" หรือ "โปรแกรม" แทนคำว่า ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ( WepMEt) หรือ ตัวโปรแกรมที่ท่านนำไปใช้งาน

ข้อตกลงในการขอนำโปรแกรมไปใช้งาน
1. ยินยอมให้ทางทีมงานผู้พัฒนาเข้าถึงข้อมูลภายในระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ( WepMEt) ได้ตามสิทธิที่ท่านกำหนดให้ไว้ในระบบ
2. ท่านต้องทำการประเมินผลการใช้งานโปรแกรม หลังจากใช้งาานเป็นระยะเวลา 3 เดือน , 6 เดือน ตามลำดับ
3. ท่านต้องทำการปรเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรม หลังจากใช้งาานเป็นระยะเวลา 3 เดือน , 6 เดือน ตามลำดับ
4. ท่านต้องยอมรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบและความผิดพลาดของโปรแกรม และท่านต้องถือว่าไม่ใช่ความผิดของทางทีมงานผู้พัฒนาและมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5. ท่านได้รับทราบข้อตกลงการใช้งานสิ่งประดิษฐ์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายและขอรับรองว่าท่านจะไม่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของโปรแกรมนี้ หรือทำการคัดลอกโปรแกรมนี้ให้ผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบบริหารจัดการ WepMEt นี้ แจกฟรีเท่านั้น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น
1. ค่าวิทยากรในการไปอบรม
2. ค่ารับจ้างการ Import ข้อมูลเครื่องมือแพทย์
ซึ่งหากจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จะเป็นการแจ้งจาก ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ โดยตรงเท่านั้น


กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์ม และส่งเอกสารตัวจริงมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถ.อิสระภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กทม 10160
โดย เรียนอธิการบดี ถึง ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และขอให้ท่านส่งสำเนามาที่ E-Mail : mar6666@hotmail.com
หลังจากตรวจสอบสำเนาเอกสารเรียบร้อยแล้วนั้น หากถูกต้องเรียบร้อยท่านจะได้ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม