ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
รายชื่อคู่มือการใช้งาน
Download
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ฉบับเต็ม
คู่มือรหัสเครื่องมือแพทย์ สนย
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
คู่มือการใช้งานการติดตั้งโปรแกรม
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบอะไหล่
คู่มือการใช้งานระบบซ่อมบำรุง
คู่มือการใช้งานระบบ IPM
คู่มือการใช้งานระบบสำรอง (Admin)
คู่มือการใช้งานระบบสำรอง (ผู้ใช้งาน)
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและพยาบาล