หน่วยงานที่ขอนำไปใช้ประโยชน์
จำนวนหน่วยงานที่ขอนำไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 159 หน่วยงาน
ลำดับที่
รายชื่อหน่วยงาน จังหวัด
1
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่มีข้อมูล
2
กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข นนทบุรี
3
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
4
คณะแพทย์ศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไม่มีข้อมูล
5
บริษัท Bangkok Unitrade จำกัด ไม่มีข้อมูล
6
บริษัท KPG อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด สงขลา
7
บริษัทควอเดล พริ้นท์ติ้ง กรุงเทพมหานคร
8
บริษัทนิวเทค โซลูชั่น กรุงเทพมหานคร
9
บริษัทพีพีเครื่องมือแพทย์ จำกัด ไม่มีข้อมูล
10
บริษัทฟีลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ นนทบุรี
11
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
12
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
13
โรงพยาบาลกุงศรี กาฬสินธุ์
14
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
15
โรงพยาบาลเกาะกูด ตราด
16
โรงพยาบาลเกาะสีชัง ชลบุรี
17
โรงพยาบาลแก้งคร้อ ชัยภูมิ
18
โรงพยาบาลขนอม นครศรีธรรมราช
19
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
20
โรงพยาบาลขุขันธ์ ศรีสะเกษ
21
โรงพยาบาลเขาชะเมา ระยอง
22
โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตราด
23
โรงพยาบาลควนขนุน พัทลุง
24
โรงพยาบาลคานพระยา สระแก้ว
25
โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่
26
โรงพยาบาลจังหาร ร้อยเอ็ด
27
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สระแก้ว
28
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
29
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สภากาชาดไทย) กรุงเทพมหานคร
30
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
31
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
32
โรงพยาบาลเจาะไอร้อง นราธิวาส
33
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง
34
โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
35
โรงพยาบาลชัยบุรี ไม่มีข้อมูล
36
โรงพยาบาลเชียงยืน มหาสารคาม
37
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
38
โรงพยาบาลตาคลี นครสวรรค์
39
โรงพยาบาลตาพระยา สระแก้ว
40
โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต
41
โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ปัตตานี
42
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา
43
โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร
44
โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
45
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร
46
โรงพยาบาลนาดี ปราจีนบุรี
47
โรงพยาบาลนาแห้ว เลย
48
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ สุรินทร์
49
โรงพยาบาลโนนสะอาด อุดรธานี
50
โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม
51
โรงพยาบาลบ่อไร่ ตราด
52
โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
53
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
54
โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี
55
โรงพยาบาลเบตง ยะลา
56
โรงพยาบาลปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
57
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
58
โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์
59
โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
60
โรงพยาบาลปากคาด บึงกาฬ
61
โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน ชุมพร
62
โรงพยาบาลปากพนัง นครศรีธรรมราช
63
โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต
64
โรงพยาบาลป่าโมก อ่างทอง
65
โรงพยาบาลปิยะมินทร์ สมุทรปราการ
66
โรงพยาบาลพบพระ ตาก
67
โรงพยาบาลพระยืน ขอนแก่น
68
โรงพยาบาลพระราม 2 กรุงเทพมหานคร
69
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
70
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
71
โรงพยาบาลเพ็ญ อุดรธานี
72
โรงพยาบาลแพร่ แพร่
73
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
74
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี
75
โรงพยาบาลภูเรือ เลย
76
โรงพยาบาลภูเวียง ขอนแก่น
77
โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร
78
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
79
โรงพยาบาลเมยวดี ร้อยเอ็ด
80
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
81
โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย
82
โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
83
โรงพยาบาลแม่อาย เชียงใหม่
84
โรงพยาบาลยะหริ่ง ปัตตานี
85
โรงพยาบาลระนอง ไม่มีข้อมูล
86
โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
87
โรงพยาบาลรามัน ยะลา
88
โรงพยาบาลราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
89
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง ตรัง
90
โรงพยาบาลวัฒนานคร สระแก้ว
91
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เชียงใหม่
92
โรงพยาบาลวิชัยเวช กรุงเทพมหานคร
93
โรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉาย กรุงเทพมหานคร
94
โรงพยาบาลเวียงเก่า ขอนแก่น
95
โรงพยาบาลศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
96
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
97
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ชลบุรี
98
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย
99
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย
100
โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
101
โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพมหานคร
102
โรงพยาบาลสหเวชเชียงใหม่ เชียงใหม่
103
โรงพยาบาลสอง แพร่
104
โรงพยาบาลสอยดาว จันทบุรี
105
โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี จันทบุรี
106
โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น
107
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
108
โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา
109
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สระบุรี
110
โรงพยาบาลหนองจิก ปัตตานี
111
โรงพยาบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
112
โรงพยาบาลหนองพอก ร้อยเอ็ด
113
โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น
114
โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี
115
โรงพยาบาลห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
116
โรงพยาบาลแหลมงอบ ตราด
117
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี
118
โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
119
โรงพยาบาลอู่ทอง ไม่มีข้อมูล
120
โรงพยาบาลโอเวอร์บรูค เชียงราย
121
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ปัตตานี
122
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลแพร่ แพร่
123
ศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
124
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทพธัญญะอุปถัมภ์ เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี
125
ศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
126
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
127
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่
128
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
129
สถาบันราชประชาสมาสัย สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ไม่มีข้อมูล
130
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข นครราชสีมา
131
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช
132
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 ไม่มีข้อมูล
133
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 ชลบุรี
134
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น
135
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 นราธิวาส
136
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 สงขลา
137
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี
138
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น
139
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 ขอนแก่น
140
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 อุดรธานี
141
สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
142
หน่วยเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
143
หน่วยซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพมหานคร
144
สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร
145
โรงพยาบาลสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
146
โรงพยาบาบาลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
147
โรงพยาบาลบุณฑริก ไม่มีข้อมูล
148
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
149
โรงพยาบาลสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
150
โรงพยาบาลศรีธาตุ อุดรธานี
151
โรงพยาบาลกู่แก้ว อุดรธานี
152
โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี
153
โรงพยาบาลประจักษ์ อุดรธานี
154
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร สกลนคร
155
สถาบันบำราศนราดูร กรุงเทพมหานคร
156
โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
157
โรงพยาบาลเกาะช้าง ตราด
158
บริษัทศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพมหานคร
159
โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อุดรธานี