เกี่ยวกับเรา
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
พัฒนาระบบสารสนเทศช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบพัฒนาแนวทางและกลไกการการประเมินการเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นแก่โรงพยาบาลที่แสดงความสนใจ

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
E-mail : mar6666@hotmail.com
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ร่วมโครงการวิจัย
1. นายกุศล เพชรทรัพย์
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
    E-mail : ku_pecht@hotmail.com
2. นายจรูญ ปิดทะเหล็ก
    งานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    E-mail : charoonamm@hotmail.com
3. นางสาวศุภณอร มีพา
    งานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
    E-mail : suppana_on@hotmail.com
4. นางสาวพรทิพย์ เหลียวตระกูล
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    E-mail : pliewtrakul@hotmail.com
5. นายศุภชัย กล้ารบ
    งานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    E-mail : Glarob3@hotmail.com
6. อาจารย์ ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล   
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    E-mail : Teerawit131@hotmail.com

งานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1. นายวีรพงษ์ อุ่นอิน
2. นายบรรจง ถันทอง
3. นายชณาวุฒิ วุฒิธาดา
4. นางสาวดารารัตน์ โยธา

งานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1. นายถาวร ปรือทอง
2. นายพีรพล หน่องพงษ์
3. นางสาวอมร จันทวาส