ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล (WepMEt)
     ระบบบริหารจัดการนี้เป็นโครงการวิจัยการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อการบริการจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บโดยผู้นำไปใช้ประโยชน์สามารถติดตั้งไว้ที่เครื่องเซิฟเวอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ตามที่หน่วยงามกำหนดให้ได้


ระบบบทะเบียนครุภัณฑ์

ระบบงานนี้จะเป็นการบริหารจัดการข้อมูลของเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงรูปภาพของเครื่องมือแพทย์ และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ระบบมีมาให้

ระบบบงานซ่อมบำรุง

ระบบงานนี้ใช้ในการแจ้งซ่อม ส่งซ่อม รายงานความก้าวหน้าของงานซ่อม และติดตามสถานนะการส่งซ๋อม รวมถึงการโอนงานซ่อม ตัดยอดอะไหล่คงคลังจากระบบอะไหล่สำรองได้

ระบบบอะไหร่สำรอง

ระบบงานนี้จะเป็นการบริหารจัดการอะไหล่ที่มีในระบบ สามารถแสดงยอดอะไหล่คงเหลือตามประเภทหรือชนิดได้ รวมถึงสามารถดูประวัติการรับเข้าอะไหล่/การเบิกอะไหล่ และยังสามารถแจ้งเตือนเมื่ออะไหล่เหลือน้อยได้

ระบบบงานจอง สำรองและ ยืม-คืน

ระบบงานนี้จะเป็นระบบที่ใช้ในการ ตรวจสอบเครื่องมือที่จะมีให้ยืม รวมถึงการจองเครื่องผ่านระบบ และการคืนเครื่องมือที่ถูกยืมไปแล้วกลับเข้าสู่ระบบ

ระบบบบำรุงรักษาและเทียบมาตรฐาน

ระบบนี้จะเป็นการใช้งานในการสร้างแผนบำรุงรักษาเและเทียบมาตรฐาน บันทึกผลการเทียนมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์แต่ละเครื่อง รวมถึงการกำหนดเดือนของการบำรุงรักษาและแสดงปฏิทินของการบำรุงรักษา และแสดงประวัติการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

ระบบบสรุปและรายงานผล

ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้ในการออกรายงานต่าง ๆ ของแต่ละระบบ เช่น รายการเครื่องมือแพทย์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบทั้งหมด, รายการเปรียบเทียบราคาอะไหล่, จำนวนการซ่อมเครื่องมือแพทย์, สถิติความเพียงพอในการใช้งาน, สรุปจำนวนครั้งของแต่ละชนิดในการทำ IPM(ร้อยละ) เป็นต้น

ระบบบงานผู้ดูแลระบบ

ระบบนี้จะเป็นการจัดการผู้ใช้งาน ตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มข้อมูลตั้งต้น และจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งาน

ระบบบนำเข้าข้อมูล

ระบบนี้จะเป็นส่วนของการนำเข้าข้อมูลของครุภัณฑ์ โดยสามารถนำเข้าจาก ฐานข้อมูล RMC Version 2012 และ นำเข้าโดยข้อมูลจากไฟล์ Microsoft Excel ได้